Działalność Fundacji Playces

Głównym celem Fundacji Playces oraz jej strategią działania jest wychowanie poprzez sport 
Wychowanie w „sportowym duchu” – Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach Fundacji  Playces
Szczegółowe cele edukacyjne oraz społeczne Fundacji Playces:
− zakorzenienie w osobach odpowiedzialności za własne ciało i kondycję fizyczną oraz wyzwolenie potrzeby dbałości o nie wynikającej ze świadomości współzależności zdrowia fizycznego z rozwojem intelektualnym, psychicznym oraz społecznym i duchowym;
− pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczącej prawidłowej postawy ciała, odchyleń od normy, układu krążeniowego, oddechowego, nerwowego orazich poziomu wydajności;
przygotowanie organizmu do funkcjonowania w środowisku i klimacie, w którym młodym ludziom przyszło  rozwijać się,  poprzez zajęcia w warunkach naturalnych (m.in uwarunkowania terenowe oraz atmosferyczne);
badanie uzdolnień motorycznych zgodnie z potrzebami i możliwościami indywidualnymi uczestnika;
− poznanie oraz nabycie wiedzy i umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w formach aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej,
− współdziałanie w zespole, akceptacja siebie i innych, stosowanie zasady „fair play”, poszukiwanie i pokonywanie barier swoich możliwości;
rozładowanie napięć oraz energii nagromadzonej podczas rozwoju i dorastania, wprowadzenie w pogodny nastrój;
− wyrabianie poczucia własnej wartości, kultury osobistej oraz szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych.